+420 602 100 165, 353 221 723 

Kotlíkové dotace pokračují

Na co a kolik                                    

 • Dotaci může žádat pouze vlastník rodinného domu.
 • Dotaci na zdroj tepla získá pouze ten, kdo topí kotlem na pevná paliva (uhlí).
 • Dům nesmí být zatížen exekucí ani zástavou u nebankovní společnosti.

Výše dotace je 75 - 80% z uznatelných nákladů. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků určených na dotační program je 66.547.638,47 Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je určena touto hranicí:

 • 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95.000,00 Kč;
 • 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100.000,00 Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 120.000,00 Kč.

Spolu s výměnou zdroje tepla může být předmětem dotace také:

 • instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru,  
 • realizace nové otopné soustavy nebo úprava stávající otopné soustavy

Žádost se bude podávat na příslušném krajském úřadě elektronicky. V Karlovarském kraji je zahájen příjem žádostí je příjem žádostí zahájen na internetové adrese :   kotliky.kr-karlovarsky.cz

Dotace se vztahuje na zdroje pořízené po 15.7.2015

Výměna zdroje musí být uskutečněna do 30.12.2022 

Samotný příjem žádostí bude probíhat

od 1. 7. 2017      do 31.10.2022 (14:00) 

Dnes je : 10.06.2023

1. KROK - Registrace

registrace je nutná pro přístup k vyplnění elektronické žádosti. Na portálu Karlovarského kraje zde.

2. KROK - podání elektronické žádosti

po přihlášení na dotačním portále přihlašovacími údaji získanými v 1. KROKu se vám zpřístupní formulář žádosti, který je třeba vyplnit. Do 10 dnů od podání tohoto elektronického formuláře je třeba uskutečnit 3. KROK.

3. KROK - podání listin k žádosti

kompletní žádost se skládá ze dvou částí. Kromě části elektronické je nutné dodat také listinnou část, která se podává v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje určenou pro kotlíkové dotace, v obálce nadepsané textem „Kotlíková dotace III“. Žádost je považována za kompletní pouze v případě, že žadatel řádně doložil poskytovateli obě části žádosti předepsaným způsobem a ve stanovených termínech.

ADRESA PODATELNY KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE:
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 

Co musím připravit k podání žádosti

 • Fotodokumentaci nahrazovaného (původního) kotle, který byl ještě zapojen na otopnou soustavu a na komínové těleso.
 • Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného domu/pozemku
 • Plnou moc (podepisuje-li žádost jiná osoba než žadatel)
 • Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn zástavním právem nemovitosti, která je místem realizace
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (pokud kotel nebyl odstraněn do 31.12.2016)
 • Je-li rodinný dům v katastru nemovitostí nebo v registru územní identifikace veden pod pojmem „objekt k bydlení“, musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ustanovení § 125 a násl. zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; popř. doloží kumulativně čestné prohlášení, že je předmětný dům užíván jako rodinný dům + fotodokumentaci prokazující, že se jedná o rodinný dům + doklad prokazující, že se jedná o rodinný dům), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

4. KROK - podpis smlouvy

do 75 dní od přijetí žádosti bude provedeno její hodnocení. Můžete být vyzváni ještě k doplnění některých dokladů nebi údajů a doba na doplnění bude uvedena v dopise výzvy.

POZOR na následující chyby!

Takzvanými Neopravitelnými náležitostmi žádosti jsou:

 •  byla dodána pouze elektronická část žádosti;
 •  byla dodána pouze listinná část žádosti;
 •  identifikátor uvedený na obou částech žádosti se neshoduje;
 •  Údaje uvedené v elektronické žádosti (místo realizace, osoba žadatele - jméno, příjmení, datum narození);
 •  předložení žádosti na jiném než předepsaném formuláři.

Takové chyby v žádosti ji vyřadí z posuzování a o vyřazení budete informováni.

Pokud bude žádost bez závad tak má úřad dalších 40 dní na schválení žádosti a dalších 20 dní na uzavření smlouvy s žadatelem. Poslední termín se počítá od usnesení Rady Karlovarského kraje. v tomto termínu budete vyzváni k podpisu smlouvy.

5. KROK - Realizace výměny kotle

realizace může být započata i dříve než bude podepsána smlouva s rizikem, že dotace nemusí být z nějakého důvodu vyplacena. Lépe je začít až po podpisu smlouvy.

V tomto kroku přichází na řadu naše služby

6. KROK - Závěrečná zpráva

po dokončení  díla a uvedení nového kotle do provozu běží 15ti denní lhůta pro podání Závěrečné zprávy, nejpozději však do 27.01.2023. Tato zpráva se podává výhradně v listinné podobě.

Co musím mít k žádosti o vyplacení dotace (Závěrečná zpráva)

 • Vyplněný formulář Závěrečné zprávy
 • Kopie revizních zpráv (jsou-li relevantní)
 • Kopii protokolu o uvedení nového zdroje vytápění do trvalého provozu
 • Podepsané kopie dokladů o pořízení nového zdroje tepla (faktury, účtenky)
 • Podepsané kopie dokladů o zaplacení výdajů (bankovní výpisy, příjmové doklady, účtenky)
 • Originál potvrzení o likvidaci původního kotle
 • Fotodokumentaci odstranění původního kotle
 • Fotodokumentaci nového zdroje vytápění
 • Fotodokumentaci nové otopné soustavy
 • Kopii osvědčení o profesní kvalifikaci technika, je-li relevantní
 • Protokol o revizi spalinové cesty, pokud se jedná o spalovací zdroj.

 

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU jsou zde.

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI - průběžná je zde.

Našim zákazníkům s přípravou žádosti a čerpáním pomáháme.

Staňte se i vy naším zákazníkem zde.